HopeChannel Sverige | Logga in
Dela

21. Framtiden idag

Gud, livet kan bli rörigt, och det är alltid en utmaning att veta hur man ska
förbereda sig för det som kommer näst. Jag skulle verkligen vilja slippa möta
framtiden ensam. Vill du hjälpa mig att förstå hur du försöker hjälpa mig med
de källor du har gett mig för ett lyckligare liv?

Framtiden idag

Berätta : : om

Carmen stirrade rakt framåt, och hennes knogar blev vita runt ratten. ”Jag kunde ha svurit på att parken var till höger efter den senaste avtagsvägen … Låt mig få se på kartan.”

Diana stack näsan längre in i kartboken. ”Hm, varför fortsätter du inte bara att köra eller ta åtminstone av någonstans. Jag är ledsen. Jag trodde jag hade tagit med min GPS.”

Carmen kände sig plötsligt hoppfull och log: ”Min GPS, javisst! Den finns i fickan i baksätet. Satelliterna vet alltid vart man ska ta vägen …”

Tänk : : om

Ellen White har fattat det! Hon förstår vår uppriktiga längtan så här på tvåtusentalet efter att få uppleva Gud, efter att få göra något meningsfullt och bestående i vårt liv och ta tag i frågor om fattigdom, främlingskap, hälsa, utbildning, mångfald, tillhörighet, integritet och evighet. 

Javisst är hon död.

Nej, vi har inte rådfrågat en död kvinna. Principerna hon lärde ut är tidlösa och lika relevanta och tillämpbara idag som när hon levde. Ellen White skrev om många olika ämnen under sjuttio års tid och presenterade principer
som är bestående och tidlösa.

Även om vissa av hennes råd om att känna Gud, om bön, bibelstudium och karaktärsutveckling i mycket motsvarar andra författare i hennes tid, äger hennes andliga råd en unik och övergripande världsåskådning när det gäller den stora striden mellan Jesus och Satan, mellan gott och ont. Hon såg alltid bortom nuet till den himmelska verkligheten, och det är vad hennes skrifter återspeglar.

Så var det också med vissa av hennes råd om hälsa och livsstil. De återspeglade tankarna hos hennes samtida, men hon köpte aldrig dessa tankar i sin helhet. Ibland var hennes tankar om hälsa raka motsatsen till de flesta populära idéer på den tiden. Hon trodde att Gud och hans Ande var hennes inspirationskälla, inte hennes egna åsikter eller tolkningar.

De flesta kulturer värdesätter Jesus undervisning, oavsett om de betraktar honom som lärare, profet eller Messias. Jesus använde sig av jordbrukssamhället som bakgrund för många av sina liknelser. Ändå är principerna från hans berättelser giltiga även i samhällen som skiljer sig mycket från hans ursprungliga åhörares kultur. På samma sätt har Ellen White bidragit till att upptäcka och förstå livets mening. Jag tror inte att hennes principer om hälsa, andlighet och livsstil någonsin kommer att bli föråldrade, inte ens i den i allt snabbare takt förändrade världen, eftersom de har en allmängiltig tillämpning. [395]

Med den globala handeln, den snabba kommunikationen, terrorismen, aids och upplösningen av familjen har vår värld förändrats radikalt sedan 1800-talet. Ändå är det kanske på grund av dessa allt snabbare förändringar som hennes råd att odla en lugn förtröstan på Gud känns så förvånansvärt dagsaktuella.

Bland de områden som Ellen White ger flest råd finns detta att ta hand om de fattiga, hjälpbehövande och marginaliserade. Om våra världsledare inte hade något annat råd än dessa, så skulle de bli övertygade om Ellen Whites bestående legitimitet och relevans. I dagens enastående välstånd motsvaras försummelsen av de fattiga av den andliga fattigdomen. Kanske skulle vårt ständiga sökande efter mening på arbetsplatsen finna en lösning om vi praktiserade hennes förslag att hjälpa de fattiga.

Människans önskan är att lära känna Gud, och Guds önskan är att återupprätta människan till att återspegla honom. Denna återupprättelse möjliggör för Gud att bli vän med oss och kommunicera med oss. Denna slags vänskap innefattar vår hängivna lydnad som gensvar på hans kärlek. Guds huvudsakliga sätt att förmedla denna kärlek och sin vilja till enskilda individer är genom den heliga Anden.

Anden verkar på olika sätt, genom Bibeln, hjärtats ingivelser som prövas genom hans Ord, [396] genom naturens bok, [397] utombibliska profeter [398] och de troendes gemenskap. Att upptäcka och i praktiken utöva livsprinciper som Anden inspirerat till genom en profets skrifter, är ett sätt vi kan använda för att lära känna Gud och kommunicera med honom.

Efesierbrevet 4:11–13 antyder att den andliga, profetiska gåvan kommer att fortsätta att finnas tills församlingen når full mognad och enhet. I både 1 Korinthierbrevet 12 och Romarbrevet 12 identifieras profetian som en av Andens gåvor. 

Adventisterna [399] och Ellen White själv [400] ser hennes profetiska kallelse i ljuset av profetiorna i Joel 2:28, 29 och Uppenbarelseboken 12:17 och 19:10.

Adventistsamfundet tror att Ellen Whites skrifter klarar det bibliska provet genom att de bekänner sig till Kristus [401] och överensstämmer med Bibeln. [402] Hennes budskap motsäger inte Guds tidigare uppenbarelser genom profeterna och genom sin Son, Jesus. Således betraktar Adventistsamfundet Ellen White, fastän hon var människa, som ett gudomligt utsett språkrör för Gud, på samma sätt som Gamla och Nya testamentets profeter var utvalda till att vara Guds budbärare. [403]

Jesus förutsägelse att falska profeter skulle uppstå som ett tecken på hans nära återkomst visar tydligt att det samtidigt också måste finnas sanna eller äkta profeter.

Medan Adventistsamfundet officiellt menar att Ellen Whites skrifter är auktoritativa [404] betraktas hennes skrifter alltid som underställda Bibeln. Vi tror att hon förmedlade budskap från Gud [405] för att bygga upp, uppmuntra och trösta [406] församlingen. [407] Vissa adventister menar att Ellen Whites gåva i första hand var för andlig uppmuntran men inte för att definiera sanning eller rätta till fel. Men tidiga adventistledare erkände formellt att Guds uppenbarelser genom Ellen White hade teologisk auktoritet. [408]

Än idag är Adventistsamfundets inställning att ett av syftena med Ellen Whites skrifter är vägledning i förståelsen av Bibelns undervisning och tillämpning av den undervisningen. [409]

Ellen White ansåg själv att i hennes uppgift också ingick att rätta till fel, [410] och ”att öppna bibelordet för andra så som Gud har öppnat det för mig”. [411] Hon sa: ”Jag har ett ansvarsfullt arbete att utföra, att genom min penna och min röst vidarebefordra den vägledning som getts mig, inte bara till adventisterna utan till världen.” [412]

I tider av kriser i historien, eller katastrofer eller räddning, har Gud ofta valt att förkunna sin vilja genom en profet. Noa meddelade jordens nära förestående undergång genom en global flod. Mose kom med befrielse till Guds folk från Egyptens slaveri. Jeremia och Jesaja varnade för en nationell katastrof, och Johannes förkunnade Messias ankomst. Adventisterna tror att Jesus snart återvänder till den här jorden. Det är väl inte troligt att Gud skulle lämna sitt folk utan profetisk vägledning i denna jordens slutliga kris? [413]

Vid 17 års ålder fick Ellen White sin första syn och insåg snart därefter sin kallelse från Gud att bära fram profetiska budskap. [414] Under sjuttio år av offentlig verksamhet vidhöll hon att hennes kallelse var mänsklig, men att Guds röst talade till henne genom den heliga Anden. [415]

Ellen Whites rötter var i metodismen. Hon döptes genom nedsänkning vid 12 års ålder och upptogs som medlem i Metodistkyrkan. Artonhundratalets metodister lade stor vikt vid ett disciplinerat liv. När Ellen Harmon (hennes flicknamn) plågades av känslor av skuld och rädsla, övertygade en metodistpastor henne om Guds oändliga kärlek och nåd. Senare beskrev hon denna händelse som avgörande i hennes andliga erfarenhet. [416] Den förändrade hennes syn på Gud som en krävande och sträng Gud till en snäll och vänlig förälder. [417] Denna tidiga upptäckt av Gud som en kärleksfull Gud blev ett övergripande tema i hennes skrifter.

Ellen Whites världsåskådning och teologi filtrerades genom bibliska glasögon. Hon betraktade Bibeln som dess egen uttolkare. [418] Bibelns centrala ställning var ett återkommande tema i hennes skrifter och offentliga förkunnelse. Så tidigt som 1851 kunde hon säga: ”Jag rekommenderar dig, kära läsare, Guds Ord som vägledning för din tro och ditt liv.” Hon såg detaljerna och insikterna i sina skrifter som avsedda för att klargöra sanningarna i Guds Ord. Enligt hennes sätt att se ger Bibeln all nödvändig vägledning för den troende att förstå och ta emot frälsningen. [419] Hennes skrifter och vittnesbörd var ”ett mindre ljus som skulle leda män och kvinnor
till det större ljuset [Bibeln]”. [420]

Ellen White hävdade aldrig sin egen auktoritet. Hennes auktoritet, menade hon, kom som en länk i kedjan av den kommunikation Gud använde för att vägleda sitt folk. [421]

När man undersökte 2 848 personer som läser Ellen Whites skrifter och 5 375 som inte läser [422] kom man fram till några intressanta slutsatser. Det man upptäckte visar att de som läser Ellen Whites skrifter:

a) ser sin relation till Jesus som mer innerlig, en skillnad på 26 procent jämfört med dem som inte läser

b) är mer övertygade om sin frälsning, en skillnad på 23 procent

c) är mera redo att identifiera sina andliga gåvor och engagera sig i tjänst för församlingen, en skillnad på 16 procent

d) ger mera stöd till satsningar på verksamhet för allmänheten eller missionsprojekt, en skillnad på 10 procent

e) känner sig mer förberedda att vittna och delta i evangelisationsaktiviteter, en skillnad på 25 procent

Dessutom verkar det vara klart och otvetydigt att hennes läsare mer sannolikt studerar Bibeln dagligen, ber för särskilda människor, ser på sin församling på ett mer positivt sätt och berättar om Jesus för fler, genom att
låta dem bekanta sig med församlingen. [423]

En annan undersökning, gjord av The Barna Group i USA, om de protestantiska pastorernas läsvanor, räknar upp Ellen White bland de mest inflytelserika författarna för dagens yngre pastorer. [424] Undersökningen konstaterar att ”pastorer under 40 förespråkade flera författare som inte var högt värdesatta bland äldre församlingsledare. Bland dessa författare fanns affärslivskonsulten James Collins, professorn Thom Rainer, 1800-talsikonen bland adventisterna Ellen White och pastor John Ortberg”. [425]

Adventister säger inte: ”Jag tror det därför att Bibeln och Ellen Whites skrifter säger så.” Vi tror vad vi tror därför att Bibeln säger så. Punkt slut. Bibeln är den enda grunden och den slutgiltiga auktoriteten för kristen tro, och även Ellen White betonar starkt och kraftfullt Bibelns centrala ställning. [426] Syftet med hennes skrifter är ”vägledning i och förståelse av Bibelns undervisning och tillämpningen av denna undervisning med profetisk angelägenhet på det andliga och moraliska livet”. [427]

Hon uppmanade varje församlingsmedlem, varje kristen, att arbeta för deras frälsning ”för vilka Kristus dog”. [428] ”Upphöj Jesus”, skrev hon, ”upphöj honom i predikan, i sånger, i bön.” [429]

Överväg : : om

Vad skulle kunna få dig att vilja tro mer på profetior?

 

Fotnoter:

395. I sitt elektroniska nyhetsbrev, Update, den 30 maj 2005, meddelade The Barna Group att Ellen White var en av de författare som tillsammans med ledarskapsteoretikern Jim Collins hade den största inverkan på pastorerna under 40.

396. Johannes 16:14; Jesaja 8:20.

397. 1 Korinthierbrevet 11:14.

398. Joel 2:28–29.

399. Adventisternas tro och lära. Sjundedags Adventistsamfundet, Stockholm. Punkt 18.

400. Ellen White: Loma Linda Messages (Leaves of Autumn, 1987) s. 33.

401. 1 Johannes 4:1–3.

402. Jesaja 8:20.

403. 2 Mosebok 4:15, 16.

404. ‘‘Se “The Inspiration and authority of the Ellen G. White writings”, Ministry Magazine, augusti 1982: www.ministrymagazine.org/archive/1982/08/the-inspiration-and-authority-of-the-ellen-g.-white-writings. 2016-04-27. Se också ”Vi bekräftar…” nedan.

405. ”Profetior” har en vidare betydelse än bara förutsägelser om framtida händelser. Ellen Whites omfattande ”profeterande” tillhör kategorin andlig förmaning som står i fokus i 1 Korinthierbrevet 14:3.

406. 1 Korinthierbrevet 14:3.

407. Ellen G White: Early Writings (Review and Herald, 1945) s. 78.

408. Herbert Douglass: Messenger of the Lord (Pacific P, 1998), s. 428; James White: ’The Gifts – Their Object.’ Review and Herald 28 februari 1856: s. 172.

409. Biblical Research Institute, (22 maj 2006).

410. Ellen G White: Selected Messages. Vol. 3 (Review and Herald, 1958) s. 31.

411. Ellen White: Testimonies for the Church. Vol. 8 (Pacific Press, 1855–1909) s. 236.

412. Som ovan.

413. Amos 3:7.

414. Ellen White: Early Writings (Review and Herald, 1945) s. 13–21.

415. ’A Message to the Churches.’ Review and Herald 18 juli 1907: 8.

416. Ellen White: Life Sketches of Ellen G White (Pacific Press, 1915, 1943) s. 36, 37.

417. Som ovan s. 39.

418. Ellen White: Counsels to Parents, Teachers and Students (Pacific Press, 1913, 1943), s. 511.

419. Ellen White: Selected Messages. Vol. 1 (Review and Herald, 1958) s. 17–18.

420. Ellen White: Colporteur Ministry (Pacific Press, 1953) s. 125.

421. Ellen White: Testimonies for the Church. Vol. 5 (Pacific Press, 1855–1909) s. 661; Ellen White: Selected Messages. Vol. 3 (Review and Herald, 1958) s. 30.

422. Roger L. Dudley and Des Cummings. ’”Who Reads Ellen White?’” Ministry Magazine, oktober 1982: s. 10–12.

423. Som ovan.

424. Se www.barna.org/component/content/article/5-barna-update/45-barna-update-sp-657/178-survey-reveals-the-books-and-authors-that-have-most-influenced-pastors. 2016-04-27.

425. Som ovan.

426. ”The Inspiration and Authority of the Ellen G White Writings.” Ministry Magazine, augusti 1982: s. 21.

427. Som ovan.

428. ’”Christ’s Commission’”, Review and Herald, 10 juni 1880: s. 369.

429. Ellen White: Gospel Workers. 1915th ed. (Review and Herald, 1915, 1948) s. 160.

 

Vi bekräftar [430, 431]

 1. Vi tror att Bibeln är Guds gudomligt uppenbarade Ord som är inspirerat av den heliga Anden.
 2. Vi tror att Bibelns kanon består av endast 66 böcker i Gamla och Nya testamentet.
 3. Vi tror att Bibeln är trons grund och som fäller det slutliga avgörandet i alla frågor om lära och liv.
 4. Vi tror att Bibeln är Guds ord i människors språk.
 5. Vi tror att Bibeln undervisar att profetians gåva kommer till uttryck i den kristna kyrkan efter Nya testamentets tid.
 6. Vi tror att Ellen Whites tjänst och skrifter är ett uttryck för den profetiska gåvan.
 7. Vi tror att Ellen White inspirerades av den heliga Anden och att hennes skrifter som är ett resultat av denna inspiration är användbara och avgörande särskilt för sjundedagsadventister.
 8. Vi tror att syftet med Ellen Whites skrifter är bl.a. att leda oss i förståelsen av Bibelns lära och att med profetisk iver tillämpa denna lära i vårt andliga och moraliska liv.
 9. Vi tror att det är viktigt för Adventistsamfundets tillväxt och enhet att Ellen Whites profetiska gåva erkänns.
 10. Vi tror att Ellen Whites användning av andra litterära källor och redaktörer har motsvarighet i en del av Bibelns skrifter.

Vi bestrider

 1. Vi tror inte att inspirationens kvalitet eller nivå i Ellen Whites skrifter skiljer sig från Bibelns.
 2. Vi tror inte att Ellen Whites skrifter är ett tillägg till Bibelns kanon.
 3. Vi tror inte att Ellen Whites skrifter utgör en grund för eller fäller ett slutligt avgörande i frågor om kristen tro, vilket är fallet med Bibeln.
 4. Vi tror inte att Ellen Whites skrifter kan användas som utgångspunkt i läran.
 5. Vi tror inte att studium i Ellen Whites skrifter kan ersätta studium i Bibeln.
 6. Vi tror inte att Bibeln endast kan förstås genom Ellen Whites skrifter.
 7. Vi tror inte att Ellen Whites skrifter gör fullständiga tolkningar av Bibeln.
 8. Vi tror inte att Ellen Whites skrifter är nödvändiga i förkunnelsen av Bibelns sanningar för samhället i allmänhet.
 9. Vi tror inte att Ellen Whites skrifter endast är ett resultat av kristen fromhet.
 10. Vi tror inte att Ellen Whites användning av andra litterära källor eller redaktörer bestrider inspirationen i hennes skrifter.

430. Följande uttalande om relationen mellan Ellen Whites skrifter och Bibeln utgavs av Biblical Research Institute och publicerades i tidskriften Ministry Magazine i augusti 1982.
Detta uttalande representerar ett försök att uttrycka Adventistsamfundets förståelse av den profetiska gåvan som ett kännetecken på den sista tidens församling.

431. Svensk översättning publicerad i Bibelstudium, kvartal 1, 2009, s. 67. www.adventist.se/artikel/620/bibelstudiet-2009.aspx. 2016-04-27.

 

Istället för död – sök framtiden

Istället för död – sök framtiden

Beyond the Search, del 11: Varför är vi så intresserade av vad som...

21. Profetior idag

21. Profetior idag

Framtiden idag. Hur seriöst ser du på bibliska profetior? Denna film...

20. Titta på det här!

20. Titta på det här!

Ordna upp framtiden. Vem känner till framtiden? Var kan du få reda på...

13. Att läsa av tecken

13. Att läsa av tecken

Att läsa skyltar. Ignorerar du tecknen? Vad har framtiden för dig?...