HopeChannel Sverige | Logga in
Dela

19. Gåvor till nytta

Gud, jag är här för att lära mig mer om hur du lever i mig och hur det påverkar mitt liv. Jag ber dig visa mig hur vår kontakt kan bli unik och praktisk, så att den gör verklig skillnad i fråga om vem jag är och hur jag lever och behandlar andra.

Gåvor till nytta

berätta : : om

Mayu satt på samma plats i samma bänkrad vecka efter vecka, och det var allt. Hon smet ut genom sidodörren efter varje gudstjänst och deltog aldrig i bönen eller spelade någon musik eller hjälpte till med matlagningen vid gemensamma måltider. Hon föredrog ett liv vid sidan om.

Men vid ett tillfälle bad man i församlingen flera medlemmar att berätta om betydelsefulla relationer i sina liv. När Mayu stod upp entusiasmerade hon hela församlingen med ett muntert och inspirerande tal om kärlek och ömhet. Plötsligt hade hon som levt i skuggan och vid sidan om blivit en stjärna på scenen, allting på grund av att hon äntligen blivit ombedd att göra något hon var född till att göra. 

Tänk : : om

Mänskliga relationer kretsar kring tillit. Detsamma gäller vår relation till Gud. Vi visar tillit till honom och han ger oss den heliga Anden som gåva. 350 När Anden börjar fylla våra liv påverkar och vägleder Gud oss. Han vill ha kontakt med oss för att utveckla och stärka oss. En relation till Gud handlar alltid om att uppenbara honom för andra och leda människor tillbaka till honom. Guds uppdrag är att rädda världen och göra den lycklig och hel igen. 351

När Guds Ande verkar i oss börjar vi använda våra andliga gåvor för att tjäna honom och våra medmänniskor. Det påverkar vår personlighet och hur vi umgås med människor.

Andliga gåvor

Bibeln ger oss fyra listor på andliga gåvor. Att läsa dem i deras sammanhang hjälper oss att förstå dem:

1. ”Nådegåvorna är olika, men Anden densamma. Tjänsterna är olika, men Herren densamme. Verksamheterna är olika, men Gud är densamme, han som verkar i allt och överallt. Hos var och en framträder Anden så att den blir till nytta” (1 Korinthierbrevet 12:4–7).

2. ”Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare eller till herdar och lärare. De skall göra de heliga mera fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp” (Efesierbrevet 4:11, 12).

3. ”I kraft av den nåd jag har fått säger jag till var och en av er: ha inte för höga tankar om er själva utan tänk som man bör tänka, med självbesinning, så att var och en rättar sig efter det mått av tro som Gud har tilldelat honom. Ty liksom vi har en enda kropp men många lemmar, alla med olika uppgifter, så utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus, men var för sig är vi lemmar som är till för varandra. Vi har olika gåvor allt efter den nåd vi har fått: profetisk gåva i förhållande till vår tro, tjänandets gåva hos den som tjänar, undervisningens gåva hos den som undervisar, tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar, gåvan att frikostigt dela med sig, att vara nitisk som ledare och att med glatt hjärta visa barmhärtighet” (Romarbrevet 12:3–8).

4. ”Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. Den som talar skall komma ihåg att han får sina ord från Gud, den som tjänar att han tjänar med den styrka Gud ger. Låt Gud förhärligas i allt detta genom Jesus Kristus. Hans är härligheten och makten i evigheters evighet, amen” (1 Petrusbrevet 4:10, 11).

Vilken mångfald! Åtminstone tjugo särskilda gåvor nämns, ingen av dem förekommer i alla fyra listorna, och tretton av dem nämns endast en gång. 352 Helt klart begränsar Bibeln inte antalet andliga gåvor eller betonar någon av dem över de andra. En andlig gåva bestäms inte av någon specifik verksamhet eller fallenhet utan av dess funktion.

När vi ser på 1 Korinthierbrevet 12 är följande det väsentliga:

a) Vem har en andlig gåva? Endast den som är redo att bekänna att Jesus är Herre är verkligen ledd av Anden (vers 3). Detta innebär att man accepterar Gud som den enda Guden, tar emot syndernas förlåtelse av Jesus och leds av den heliga Anden.

b) Vad är en andlig gåva? Gåvorna varierar mycket (verserna 4–6). Det finns många olika förmågor, möjligheter och situationer genom vilka vi kan tjäna Jesus. Dessa är ”andliga förmågor i det verkliga livet”. 353 ”En gåva och uppgiften där den kan utövas, eller en uppgift och gåvan att kunna utföra den.” 354

c) Vad är syftet med en andlig gåva? De har getts för att bli till ”nytta” (vers 7). För att bygga upp människor i församlingen och i samhället, så att andra kan finna Gud. 355 Han har gett gåvorna för sitt folk för att de ska kunna ”utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp”. 356 Andliga gåvor är inte för själviskt bruk, utan för att bygga upp enheten i de troendes gemenskap och för att ära Gud.

Hur kan du upptäcka dina andliga gåvor? Det är lättast inom gemenskapen i en församling, där olika verksamheter och behov uppstår.

Acceptera att Gud har gett dig åtminstone en andlig gåva, och han vill att du ska veta vad den är och hur du ska använda den till hans ära.

Be att Gud ska leda dig så att du får reda på din andliga gåva. Det kan ta ett tag, och kanske misstar du dig om vilken gåvan är, men fortsätt att be och pröva dig fram tills du vet.

Försäkra dig om att du vill använda din gåva/dina gåvor på ett sätt som ärar Gud.

Läs Bibeln tills du förstår dess undervisning om andliga gåvor.

Känn och förstå dig själv och dina förmågor. (Gemenskap med andra hjälper dig till självkännedom.)

Kom alltid ihåg att andliga gåvor ges och används av individer i Kristus kropp. De är inte avsedda för självisk njutning utan för tjänst för andra, för att bygga upp församlingen.

Andens frukt

När vi är fyllda av den heliga Anden förvandlas våra handlingar och vanor. Bibeln kallar detta för ”Andens frukt”. 357 Detta avsnitt i Galaterbrevet 5 uppmanar oss att leva i Anden och inte ge efter för våra själviska begär. 358 Paulus sätter den syndiga naturens själviska begär i skarp kontrast till den heliga Andens frukt. 359

”Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning… Om vi har andligt liv, låt oss då följa en andlig väg.” 360

Denna frukt som ges av Anden karaktäriserar dem som tillhör Jesus. Att vara fylld av Anden påverkar inte bara vårt inre liv, vad gäller principer och karaktär. Det påverkar också våra yttre handlingar, som ett resultat av att tillhöra Jesus och tro på honom. Andens frukt bör vara synlig hos alla kristna.

Kärleken kommer från Gud som offrade sig själv i Jesus på korset. Kärleken ger fritt utan att önska något tillbaka.

”Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig” (1 Korinthierbrevet 13:4–8).

Glädjen är oberoende av våra yttre omständigheter. Den är rotad i en känsla av trygghet hos Gud, i stället för att variera beroende på det som sker runt omkring en.

Frid är det lugn som kommer från ett rätt förhållande till Gud och/ eller medmänniskor. Den är särskilt kopplad till Guds välsignelse och närvaro.

Tålamod är att hålla sig stabil mitt i provokationer och skador som andra kan orsaka. Det är ett uthålligt, yttre uttryck för kärlek.

Vänlighet och generositet är en välvillig inställning gentemot människor runt omkring oss och ett uttryck för kärlek till andra. De omfattar en känsla för gästfrihet och öppenhet mot andra.

Trohet innebär att vara trovärdig, ärlig och tillförlitlig när vi har med andra att göra. Den utstrålar integritet och pålitlighet.

Mildhet är också ödmjukhet, vänlighet mot andra, och omfattar tolerans och förlåtelse när andra har sårat en.

Självbehärskning innebär att vi kan bemästra våra önskningar och passioner, välja att ha kontroll över saker och ting runt omkring oss, i stället för att låta böjelser och beroenden få kontroll över oss. Det betyder också att vi behärskar oss själva när våra naturliga impulser vill få oss att göra något ogudaktigt.

Å ena sidan är dessa egenskaper mycket exakta. Antingen har du dem eller också har du dem inte. Det finns ingenting som kallas ”nästan kärlek”. Kärleken är antingen genuin eller också är den inte det.

Å andra sidan kan det mer eller mindre variera hur dessa egenskaper visar sig i våra personligheter. De kan redan vara starkt utvecklade i somligas karaktär och mindre i andras. Det är här vi har utrymme för tillväxt, inte så mycket i vårt beteende utan mer hur fullständigt vi tillåter den heliga Anden att komma in i våra liv och tankar. I detta verk är Jesus Kristus vår stora förebild: ”Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt: utan mig kan ni ingenting göra.” 361 Detta är hemligheten till ett andligt fruktbart liv. Du får den heliga Anden när du vilar i Kristus och han lever i dig.

1. Om Jesus ord förblir i dig så förblir du i honom. 362

2. Om du förblir i Jesus kärlek förblir du i honom, och du förblir i hans kärlek om du håller hans bud. 363

3. Hans bud är: ”ni skall älska varandra så som jag har älskat er.” 364

Det är som en cirkel. Varhelst du träder in i cirkeln är du en del av en fruktbar utveckling som leder till fullhet. Genom Jesus kärlek förblir du i Jesus, och genom att förbli i Jesus får du den heliga Andens frukt. Andens frukt är kärlek, men den är också de attityder och handlingar genom vilka du ger uttryck för den kärleken. Detta får dig att förbli ännu mer i Jesus kärlek, så att du växer mer och mer. På detta sätt uttrycks din tro på honom genom kärleken, och Bibeln lär oss att denna sanna, förvandlande kärlek är det enda som räknas. 365

Gemenskap

Både Andens gåvor och Andens frukt verkar i ett sammanhang av mänsklig gemenskap. Gåvorna är tjänster som bygger upp gemenskapen och får den att växa. Frukten är vår kristuslika karaktär som uppmuntrar och tar del i våra medmänniskors glädje och sorg. Det är ett sätt att bära varandras bördor. 366

För Gud är relationerna allt. Han skapade oss för relationer. Sedan sände han Jesus Kristus för att återupprätta vår brustna relation till honom. Och nu sänder han ständigt sin heliga Ande för att hela, rena och förnya oss så att vi får förmågan att leva i en kärleksfull relation till honom och andra. Det ger hela världen bevis på den Gud som vi tror på.

Församlingsgemenskapen är den plats där vi delar dessa relationer och visar världen att Gud sannerligen är Gud, och att när hans kärlek uttrycks i Jesus och hålls levande i oss genom den heliga Anden så är Guds rike närvarande.

”Församlingen… är den plats där Kristi nåds rikedomar finns förvarade. Genom församlingen ska slutligen Guds kärlek klarläggas… och det i full utsträckning.” 367 

Överväg : : om

Hur känner du inför tanken att den andliga frukten bäst växer i en gemenskap av lärjungar som stöttar varandra, som en församling?

 

Fotnoter:

350. Apostlagärningarna 2:38–39.

351. Johannes 3:16.

352. John r. W. Stott: Baptism And Fullness The Work of the Holy Spirit Today (ivp Classics, iVP Books, 2007) s. 88.

353. Jan Paulsen: When the Spirit descends (review and Herald Pub., 2001) s. 89.

354. John r. W. Stott: Baptism And Fullness The Work of the Holy Spirit Today (ivp Classics, iVP Books, 2007) s. 87.

355. Se 1 Korinthierbrevet 14:24–25.

356. Efesierbrevet 4:11–12.

357. Galaterbrevet 5. 358.  Som ovan vers 16.

359. Som ovan vers 19–25.

360. Galaterbrevet 5:22–25.

361. Johannes 15:5.

362. Johannes 15:7.

363. Johannes 15:10.

364. Johannes 15:12.

365. Se galaterbrevet 5:6.

366. Galaterbrevet 6:2.

367. Ellen White: Löftestiden (Skandinaviska Bokförlaget, gävle 1978) s. 13.


 

19 augusti

19 augusti

Dagens podd UNG - 2018. Kristina Thorn. Goda gåvor.

15 april

15 april

Dagens podd UNG - 2018. Kristina Thorn. Alla goda gåvor.

19. Äggvisp. Gåvor att nyttja.

19. Äggvisp. Gåvor att nyttja.

Gåvor till nytta. Vad gör du med dina andliga gåvor? Denna film hör...

Ge gåvor

Ge gåvor

Andaktsutskick 4 - 2012 "Ge gåvor"