HopeChannel Sverige | Logga in

Upplev Glädjen

Dela

18. Ande som förvandlar

Gud, hjälp mig att uppleva den kraft som fanns med när du upprättade din
familj på jorden. Visa mig hur jag kan bli delaktig i den familjen med dig
och med människor i min vänskapskrets.

Ande som förvandlar

Berätta : : om

Farfar Elmer var inte mycket till farfar – eller make eller förälder eller ens
särskilt mycket till man. Handikappad som han var, fysiskt (i en arbetsplatsolycka
tidigt i hans liv) och emotionellt (på grund av sin familj som
övergav honom när han var 12 år), var han när han gifte sig vid drygt 20
års ålder aldrig mer än snäppet från vreden. Hans själ kokade av ilska, över
livet, över familjen som kom och gick, och snart också över den klåfingriga
Gud hans fru och söner envisades med att tillbe.


När Elmers son Gerald äntligen blev fri från sin olyckliga barndom tog
han helt avstånd från sin far genom att förtränga alla tankar om honom.
Det fungerade väl under ett årtionde, sedan två, och ett kvarts sekel, tills
någonting övertygade honom: ”Be för din far”, uppmanade en röst, stilla
som en soluppgång men ändå klar som en fågelsång. ”Nu?” Gerald ryckte
till. ”Efter en så här lång tid?”


Men Gerald bad, och snart började hans far, nu i 80-årsåldern, att
förvandlas. Han överraskade sin fru med oväntad omtänksamhet. Vid
middagsbordet insisterade han på att någon skulle be bordsbön, och på
både subtila och häpnadsväckande sätt uppenbarade Gud sig själv för den
en gång så bittra gamla mannen. Innan Elmer dog överlämnade han sig åt
den Gud som hade skapat honom, åt Sonen som hade räddat honom, och
åt den trösterika Anden som så länge hade försökt att nå honom.

Tänk : : om

För Gud är relationerna allt. Han vill att människorna ska känna honom
personligen och leva med honom som en del av deras liv. Det är därför han
gav oss den heliga Anden. De troendes gemenskap (församlingen) finns
till för att visa Guds karaktär och personlighet genom det som Bibeln
kallar för Andens frukt, så att andra människor kan lära känna Gud och
älska honom. Jesus sa: ”Alla skall förstå att ni är mina lärjungar om ni
visar varandra kärlek.” 318


Bibeln påminner oss ofta om vårt behov av att ”fyllas av helig Ande”.
De troende ska vara en gemenskap fylld av Anden. Hur berör det då mig?

Den heliga Andens ankomst

Boken Apostlagärningarna i Nya testamentet beskriver den kristna församlingens
snabba tillväxt efter den heliga Andens ankomst. Det skedde
i Jerusalem vid den judiska pingsthögtiden, när människor från många
delar av världen hade samlats för att tillbe. 319


Ungefär 120 av Jesus efterföljare bad tillsammans när den heliga Anden
kom till dem. Bibeln säger att det var som dånet av en stormvind, och
något som liknade eldslågor visade sig över vars och ens huvud. Det kan
låta främmande för oss, men resultaten var häpnadsväckande. Lärjungen
Petrus, som inte hade mycket formell utbildning, gick ut och predikade
evangelium för folkmassorna i staden. Han sa till dem:


”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att ni får förlåtelse
för era synder. Då får ni den heliga anden som gåva. Ty löftet gäller
för er och era barn och alla dem långt borta som Herren, vår Gud, vill
kalla.” 320


Och var och en, oavsett vilket språk de talade, förstod vad han sa! Den
dagen tog 3 000 människor emot Jesus och blev döpta.
Det finns en viktig ordningsföljd här:


Omvändelse från synd dop i Jesus Kristus namn = Guds förlåtelse
för våra synder


Människor som lyssnade döptes senare, 321 och när Petrus sa: ”Då får
ni den heliga anden som gåva” var det också en framtida händelse. Han
talar om omvändelse och dop till sin dåvarande åhörarskara lika mycket
som till deras kommande generationer och människor överallt. Den heliga
Anden har redan kommit till de troendes församling och ska fortsätta att
komma till var och en som vänder om och blir döpt.


Denna fantastiska berättelse vid den tidiga kristna församlingens början
var inte bara en tillfällig historisk händelse i Jerusalem. Den inledde
församlingens vittnesbörd för världen, såsom Jesus hade sagt. 322


Och den har varit en förebild för alla kristna sedan dess. Efter pingstdagen
består löftet om den heliga Anden, och bibeltroende kristna väljer
att leva sina liv i enlighet med ”Andens frukt”, som vi ska tala mer om i
nästa kapitel.

Fylld av helig Ande

Med hjälp av den heliga Anden talade Petrus till 3 000 människor från
olika länder, och alla förstod de vad han sa. 323 På samma sätt möjliggör
Anden för oss att berätta om Jesus. Det är så Jesus definierar syftet med
Anden i Apostlagärningarna 1:8. Den utrustar oss för att utföra Guds
uppdrag i världen. 324


Apostlagärningarna 2 beskriver detta som att bli fylld av helig Ande.325
Samma uttryck används syftande på Petrus, 326 Petrus och apostlarna,327
Stefanos,328 Paulus,329 Barnabas,330 grupper av troende331 och alla troende
i församlingen:


”När de hade slutat be skakade marken där de var samlade, och alla
fylldes av den heliga anden och förkunnade frimodigt Guds ord.” 332
Alltså finns det två olika faser när det gäller att vara fylld av Anden:
en historisk fas och en i individens eget liv. En kristen har förklarat det
så här:


”Såsom Jesus kom vid en särskild tidpunkt i historien men inte blir
min Herre förrän jag dras till honom och svarar genom att ta emot honom,
så kom Anden till de troendes gemenskap på pingstdagen, som en gåva
till församlingen (och den gåvan har aldrig dragits tillbaka) och måste få
tillträde till mitt liv för att gåvan ska bli verklig för mig.” 333


Att vara fylld av Anden betyder att man är under Guds Andes inflytande.
Det är denna gåva vi får när vi kommer till Gud genom Jesus Kristus.
Paulus sa: ”Berusa er inte med vin, där börjar lastbarheten, utan låt er
uppfyllas av ande.” 334 Han sätter berusningen av vin i motsatsförhållande
till att vara fylld av Anden. Detta visar vad vi har för alternativ när det
gäller det som utövar kontroll över oss. Varje troende har gåvan att vara
påverkad, ledd och kontrollerad av Guds Ande.


Gud har ett syfte när han fyller oss med Anden: vi ska förkunna Guds
Ord och ära Gud genom Jesus. 335 Genom Anden får vi kraft att berätta
för andra om Gud och hans frälsning i Kristus.


Genom Anden får vi kraft att tjäna och leva för Gud. Detta visar sig
i Andens gåvor (för tjänst) och i Andens frukter (för det dagliga livet). Båda
dessa Andens uttryck vittnar om Guds härlighet.

Dop i Anden

Petrus grundläggande ord är: omvänd er, låt er döpas OCH ni ska få Anden.
Utifrån grundspråket kan konjunktionen ”och” ha en förklarande eller orsak-
verkan betydelse [”och”, som finns i den grekiska texten om den översätts
ord för ord, används inte i våra svenska översättningar som återger
grundtextens något lite dubbla innebörd på ett naturligt sätt i dess sammanhang.
Övers. anm.]. När vi gör en jämförelse med andra bibeltexter
tycks det vara klart att vi får den heliga Anden i processen av omvändelse
och dop. Alltså finns det inget tidsmässigt gap mellan dopet och den heliga
Andens ankomst till den som blir omvänd.


Bibeln lär oss att den heliga Andens gåva ges till den troende när han/
hon ångrar sig och vänder om och som ett resultat av detta blir döpt. Till
exempel:


Petrus och apostlarna sa till det judiska rådet och översteprästen: ”Om
allt detta kan vi vittna, och likaså den heliga anden som Gud har gett åt
dem som lyder honom.” 336 Den heliga Andens gåva ges till alla som vänder
om och lyder Gud.


”Kyrkan fick nu vara i fred i hela Judeen, Galileen och Samarien. Den
byggdes upp och levde i gudsfruktan, och den växte genom den heliga
Andens tröst och stöd.” 337 Alla troende har den heliga Anden.


Paulus sa till de kristna: ”Ni däremot är inte kvar i den utan lever
andligt, när nu Guds ande bor i er. Men den som inte har Kristi ande
tillhör inte honom.” 338 Att ha den heliga Anden är en förutsättning för att
vara kristen.


Paulus sa: ”Ingen kan säga: ‘Jesus är herre’, om han inte är fylld av den
heliga Anden.” 339 Allt kristet vittnesbörd sker genom den heliga Anden.
Paulus sa också: ”Med en och samma Ande har vi alla döpts att höra
till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria,
och alla har vi fått en och samma Ande att dricka.” 340 Dop i den heliga
Anden är kollektivt och omfattar varje troende.


Dessa och andra texter visar att den heliga Anden tillhör oss när vi
vänder om och blir döpta i Jesus Kristus namn för förlåtelse för våra synder.
Vi tror att Bibeln undervisar att det bara finns ett dop i den heliga
Anden i varje troendes liv, och att det sker när en människa vänder om
till Jesus Kristus. 341 Den heliga Andens gåva är den som förenar församlingen.


Distinktionen mellan de två grupperna (de 120 och de 3 000) är av stor
vikt, eftersom standardmodellen för vår tid måste bli den andra gruppen
på 3 000, inte den första gruppen:


”Att de 120 fick uppleva två olika stadier var helt enkelt beroende av
de historiska omständigheterna. De kunde inte ha fått pingstdagens gåva
före pingstdagen. Men dessa historiska omständigheter har sedan länge
upphört att existera. Vi lever i en tid efter pingstdagens händelser, liksom
de 3 000. Därför får vi, liksom de, syndernas förlåtelse och ’gåvan’ eller
’dopet’ av Anden samtidigt.” 342


Vi ser därför att den heliga Andens dop är någonting som skedde vid
dessa viktiga tillfällen i början av den tidiga församlingen, när tron på
Jesus spred sig utanför den lilla gruppen av 120 troende i Jerusalem. Både
den så kallade ”samariska pingsten” 343 och den romerska officeren Cornelius
omvändelse i Caesarea 344 markerar nya stadier för utökningen av den
ursprungliga gruppen av troende.


Bibeln lär oss att alla troende får den heliga Anden som fyller dem vid
tiden för deras omvändelse. Vårt förhållande till Gud i den heliga Anden
är därför en fråga om att få och äga en tro, att leva i Anden, att använda
våra andliga gåvor i Guds tjänst och utveckla Andens frukt när vi ger Gud
äran och återspeglar Kristus karaktär.

Hur får jag den heliga Anden?

Alla kan fyllas med den heliga Anden. Bibeln gör det faktiskt till en befallning
för alla kristna: ”Låt er uppfyllas av ande.” 345 Om du verkligen
vill få Anden finns här några bibliska råd:


Försäkra dig först av allt om att du förstår att det kommer från Gud att
man ständigt ”fylls” av den heliga Anden. ”Guds kärlek har ingjutits i våra
hjärtan genom att han har gett oss den heliga anden.” 346


Jesus sa att vi skulle söka Anden och be om den. 347 Sökandet är en kraftigt
verkande inställning och hjälper oss vanligtvis att finna vad vi söker!
Be till Gud i tro. Vår bön om den heliga Anden är särskilt kraftfull när
vi ber i övertygelsen om att Gud ska svara.


Gud har lovat att besvara våra böner om Anden. Men kan vi se och
höra svaret? Vår känslighet i andlig inriktning är kanske inte så vältränad.
För att vi ska kunna uppleva Guds svar på vår bön finns det några steg
som vi bör ta.


1) Förståelse. Bibeln undervisar oss var och en om ”att bli räddad genom
tron på Kristus Jesus”. 348 För att fyllas av den heliga Anden behöver
vi förstå frälsningen och tron såsom de uppenbaras i Bibeln. Vi behöver
också förstå hurdan den heliga Anden är och hur han verkar.


2) Underkastelse under Guds vilja. Vi behöver bli ödmjuka, ge upp
vår egen väg och följa Guds väg. Detta innebär olika saker för olika
människor i olika situationer. Genom andliga aktiviteter som bibelläsning,
bön, tillbedjan och samtal med andra kan vi upptäcka saker i våra liv
som skiljer oss från Gud. När vi väl har insett dem behöver vi sätta ord på
dem och sedan söka efter en förändring, samarbeta med den heliga Anden
som redan verkar i oss.


3) Vandra i tro. När du känner en längtan efter att be om den heliga
Anden är det ett Andens verk i dig. När du försöker att förstå, är det ett
Andens verk i dig. När du överlåter dig åt Gud är det ett Andens verk i dig.
När du har tro är det ett Andens verk i dig.
Att vandra i tro innebär att den heliga Anden redan fyller oss, men om
vi vill förbli hos honom och växa i honom behöver vi vara ledda av Gud
under den heliga Andens ledning.


Livet är stressigt. Ibland är det svårt att koncentrera sig på andliga
frågor. Det hjälper oss om vi har rutiner som ger oss lite tid varje dag då vi
kan lägga allting annat åt sidan och vara tillsammans med Gud en stund.
Kanske finns det några mentala bilder eller musik som hjälper dig att rikta
ditt sinne mot andliga teman och göra ditt hjärta ödmjukt och mottagligt.
För mig är en mental bild om två fiender som försonas och förlåter varandra
en mycket gripande bild. Stunder då vi upplever sådana mentala bilder
är inte nödvändigtvis lika med andlig sinnesstämning, men genom att
göra våra hjärtan mjukare förbereder de oss för att tillfredsställa törsten
efter Gud och hans Ande.


Att fyllas av Anden sker inte bara en gång för alla. Det måste vara en
ständig, daglig verklighet. Regelbunden daglig stillhet med Gud är ett utmärkt
sätt att hålla denna erfarenhet levande, stark och växande. Låt mig
uppmana dig att uppleva den verklighet som Paulus beskriver i denna bön:
”Måtte han i sin härlighets rikedom ge kraft och styrka åt er inre
människa genom sin ande, så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan
med kärlek. Stå fasta och var stadigt rotade i honom, så att ni tillsammans
med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet
och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap, tills hela
Guds fullhet uppfyller er.” 349

Överväg : : om

Vad skulle du kunna göra denna vecka för att ändra på dina rutiner och
använda en viss stilla tid för ditt förhållande till Gud varje dag?

 

Fotnoter:

318. Johannes 13:35.

319. Apostlagärningarna 2.

320. Apostlagärningarna 2:38–39.

321. Som ovan vers 41.

322. Lukas 24:49; Apostlagärningarna 1:8.

323. Apostlagärningarna 2:4, 11.

324. Se Jesaja 43:10; Psalm 46:10: Uppenbarelseboken 14:7.

325. Apostlagärningarna 2:4.

326. Apostlagärningarna 4:8.

327. Apostlagärningarna 5:32.

328. Apostlagärningarna 6:5 och 7:55.

329. Apostlagärningarna 9:17.

330. Apostlagärningarna 11:24.

331. Apostlagärningarna 13:52.

332. Apostlagärningarna 4:31.

333. Jan Paulsen: When the Spirit descends (Review and Herald, 2001) s. 83.

334. Efesierbrevet 5:18.

335. Apostlagärningarna 4:31.

336. Apostlagärningarna 5:32.

337. Apostlagärningarna 9:31.

338. Romarbrevet 8:9.

339. 1 Korinthierbrevet 12:3.

340. 1 Korinthierbrevet 12:13.

341. I Bibeln är det sju sammanhang som direkt nämner dopet i Anden. Fem av dem syftar på
en framtida händelse: fyra uttalades av Johannes döparen och ett av Jesus efter hans
uppståndelse. (Matteus 3:11; Markus 1:7–8; Lukas 3:16; Johannes 1:33.) Ett sjätte avsnitt ser
tillbaka på händelserna och pingstdagens erfarenheter (Apostlagärningarna 1:4–5), som
en uppfyllelse av Johannes döparens och Jesus löften. Endast en text i 1 Korinthierbrevet
12:13 talar om en mer omfattande upplevelse för alla troende. De sex första avsnitten
syftar alla på den extraordinära händelsen när den heliga Anden utgöts på pingstdagen
enligt Apostlagärningarna 2. Vid detta tillfälle gavs den heliga Andens dop först till de 120
troende som redan trodde på Jesus som Herre (Apostlagärningarna 11:15–17), och därefter
till de 3 000 nya troende som döptes och fick den heliga Andens gåva på samma gång.
(Apostlagärningarna 2:1–4).

342. John R. W. Stott: Baptism And Fullness: The Work of the Holy Spirit Today (IVP Classics; IVP
Books, 2007) s. 28–29.

343. Apostlagärningarna 8:14–17.

344. Apostlagärningarna 10:44–48.

345. Efesierbrevet 5:18.

346. Romarbrevet 5:5.

347. Lukas 11:9–13.

348. 2 Timotheosbrevet 3:15.

349. Efesierbrevet 3:16–19.

18. Nya skor - nytt liv

18. Nya skor - nytt liv

Ande som förvandlar. Är du trött på att vandra i livets gamla skor?...

17. Bitar av Gud

17. Bitar av Gud

Glimtar av Gud. Hur ser du på Gud? Denna film hör ihop med kapitel 17...