Outtömliga rikedomar

Outtömliga rikedomar

9 min │ Varför är Guds ord så viktigt och hur kan vi uppleva kraften i Guds ord?

Författare: Line Nielsen

Den goda delen 

Hon satt stilla – mitt i ett upptaget hem – och lyssnade. Hon hette Maria. Hon ville gärna höra vad Jesus sade. Därför hade hon satt sig ner vid Jesus fötter. Hennes syster, Marta, rusade omkring fullt sysselsatt. De hade ju en kär gäst i huset, och honom skulle Marta sörja för. Det var mycket som skulle ordnas. Men inte för Maria. Hon tänkte inte på att hjälpa till. Hon såg inte allt som skulle göras. Hon hade bara ögon för Jesus. Det enda som betydde något för henne var att höra varje ord som Jesus sade. Marta blev irriterad, men istället för att vända sig till sin syster, vände hon sig direkt till Jesus: ”Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa till.” Jesus lyssnade på Marta, som han höll av. Han förstod hennes iver med de många sysslorna. Han svarade henne: ”Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket.” Med dessa ord upplevde Marta säkert att Jesus förstod henne. För det var sant att hon var bekymrad, och hennes tankar var fyllda av allt det som måste göras. Men fortsättningen från Jesus hade hon nog inte väntat sig. Han sade: ”Men bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst, den goda delen, och det skall inte tas ifrån henne.” (Luk 10:38-42). 

Om vi bara läser de få meningar som står om Maria, lyder de så här: ”Maria satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord... Maria har valt den goda delen, och den skall inte tas ifrån henne.” Det är en god del att välja att lyssna till Jesus ord. Vi har alla nytta av att stanna upp och vara stilla tillsammans med Jesus, så att vi kan höra vad han har att säga till oss. Lyssnandet är inte passivitet eller pliktförsummelse utan snarare prioritering. När Jesus lärjungar kommer tillbaka sedan de blivit utsända två och två, säger Jesus till dem: ”Kom med mig ut till en öde trakt där vi kan vara ensamma och vila litet.” I Psaltaren läser vi också om vårt behov av att stanna upp för att lära känna Gud: ”Lugn! Besinna att jag är Gud ...” (Mark 6:30-31; Ps 46:11). 

Jesus ord finns i Bibeln. I den finns visdom, kraft, tröst och uppmuntran. Den är något helt speciellt. Som rubriken säger: ”Outtömliga rikedomar”. Man kan läsa i Bibeln under hela sitt liv – och ständigt hitta nya saker. Gång på gång kommer du att uppleva att Gud talar direkt till dig. Ditt hjärta kommer att mättas, och ditt sinne ska finna frid. Outtömliga – det betyder att de inte tar slut. Det finns ännu mera: Oanade mängder. Mer än vi någonsin kan föreställa oss. Därför kan vi bara beröra en liten del här. Du kommer själv att hitta ännu mycket mera. Låt oss gemensamt göra som Maria – stanna upp och lyssna. Vi ska börja med fem viktiga saker om Guds ord. 

Fem viktiga saker om Guds ord 

 1. DET HELA BÖRJAR MED GUDS ORD
  Om vi slår upp det första kapitlet i Bibeln ser vi hur starkt Guds ord är. Först finns det ingenting. Världen är tom. Och Gud skapar – bara genom att säga att det ska bli (1 Mos 1; Ps 33:6). Paulus säger i Rom 4:17 att ”Gud ... talar om det som ännu inte finns, som om det redan fanns”. Och det är inte bara det fysiska som skapades av Guds ord. Det är också tron i oss. Jesus sade att hans lärjungar hade tagit emot Guds ord, och därför hade de kommit till tro på Jesus (Joh 17:8). Om vi går tillbaka till Romarbrevet så ställer Paulus ännu en fråga: Hur kan man tro på en som man inte har hört om? Genast följer förklaringen: ”Tron kommer alltså av det som man hör och det som man hör kommer i kraft av Kristus ord.” (Rom 10:14, 17). Så för att hålla vår tro levande, måste vi ständigt vara i kontakt med Jesus ord. Det är hans ord som skapar tron i oss. Det är hans ord som berättar för oss att vi har blivit förlåtna och att vi är älskade (Matt 9:2; 1 Joh 4:19).

 2. GUDS ORD ÄR INSPIRERAT AV GUD SJÄLV
  Guds ord – det är precis vad Bibeln är. Bibeln är nedskriven av människor, men det är Gud som är upphovsmannen. Petrus säger att ”Ingen profetia har förmedlats genom mänsklig vilja, utan drivna av helig ande har människor talat ord från Gud” (2 Pet: 1:21). David säger själv att Guds Ande talade genom honom och i Apostlagärningarna blir det bekräftat (2 Sam 23:2; Apg 4:25 ). Bibelns författare säger att det var Guds ord som kom till människorna (t.ex. 1 Mos 15:1; 2 Mos 24:3 ; 1 Krön 17:3 ; Jes 38:4 , Jer 1:2). 

 3. GUDS ORD SKALL ALLTID BESTÅ
  Det står om Gud att han aldrig förändras. (Hebr 13:8; Jak 1:17). Detsamma gäller Guds ord. Jesus säger: ”Mina ord skall aldrig förgå” (Matt 24:35 ). Allt det Gud står för kan man lita på. ”Herrens ord är att lita på, han handlar alltid trofast.”. ”För evigt minns han sitt förbund, i tusen släktled det bud han gav.” (Ps 33:4; 1 Krön 16:15). 

 4. GUDS ORD ÄR SOM ETT LJUS
  Därför säger Bibeln också att Guds ord visar oss hur vi ska leva. Ps 119:105 : ”Ditt ord är en lykta för min fot, ett ljus på min stig.” Mose säger om de ord som han har fått av Gud: ”Dessa ord som jag idag ger dig skall du lägga på hjärtat. Du skall inpränta dem i dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du är ute och går, när du lägger dig och när du stiger upp. Du skall binda dem som ett tecken kring din arm, och de skall vara ett kännemärke på din panna. Du skall skriva dem på dina dörrposter och i dina stadsportar.” (5 Mos 6:6-9). 

 5. VI FÅR HJÄLP MED ATT FÖRSTÅ GUDS ORD
  Paulus säger att de ord som han ger vidare har Anden lärt honom att förstå (1 Kor 2:13).

  Jesus öppnade lärjungarnas sinnen, så att de kunde förstå ordet. (Luk 24:27, 32, 45). Jesus lovar också lärjungarna att den helige Ande ska hjälpa dem att förstå: ”Men Hjälparen, den heliga anden som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er.” (Joh 14:26).         

Att uppleva Guds ord 

Jag tror att Maria hade upplevt detta.

 1. Jesus ord skapade en ny början för henne. Hon hade genom Jesus ord fått visshet om att hon fått förlåtelse och att hon var älskad. Tron på Jesus växte när hon lyssnade på hans ord. (Luk 7:48; Joh 11:5).

 2. Liksom andra som hört Jesus tala hade hon upplevt att orden inte bara var mänskliga ord – det var Guds ord. (Matt 7:28-29; Joh 7:46).

 3. Jesus var själv ett levande exempel på att Guds ord står fast och att hans löften blir uppfyllda. Jesus var ju den länge efterlängtade Messias. Men Maria hade säkert också på många andra områden upplevt att Jesus var att lita på. (Joh 11:27).

 4. Hon har också genom Jesus undervisning fått en visshet om vad som var fel och vad som var rätt i hennes eget liv – liksom Marta fick en liten vink om att också hon skulle ta sig tid att lyssna på Jesus.

 5. Jesus hade genom deras samtal hjälpt Maria att förstå ordet.    

Var gång vi kommer i kontakt med Guds ord, kan vi få samma upplevelse som Maria. Vi kan be Jesus om: 

 1. Att han varje dag genom sitt ord ska låta tron växa i oss. Att han ska visa oss att vi fått förlåtelse och är högt älskade.

 2. Att vi ska få möta Jesus när vi kommer i kontakt med ordet. Att ordet ska bli hans personliga ord till oss.

 3. Att visa oss att alla löften i Bibeln också är skrivna till oss, och att han kommer att uppfylla dem i våra liv.
  Att våra sinnen kan finna vila på en fast och orubblig grund.

 4. Att han genom sitt ord ska visa oss vad vi måste förändra i våra liv.

 5. Att Jesus ska hjälpa oss att förstå hans ord.

Att be utifrån Guds ord 

Att lära känna Guds ord ger oss en bakgrund till hur och vad vi kan be till Gud om. Jesus sade: ”Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det.” (Joh 15:7) Det vill säga, när vi känner till Guds löften, så kan vi påminna honom om dem. David gör det i sin bön i Ps 119:49: ”Minns vad du sagt till din tjänare, du har ju gett mig hopp.” När Guds ord är i oss betyder det att vi vet något om hans tankar, och vad han gärna vill. Detta ger oss en styrka i bönen – vi vet att vi ber om något som Gud redan vill ge oss. Det stärker vår tro på att Gud också kommer att göra för oss det vi ber honom om.

Kraften i Guds ord 

Gång på gång slår Bibeln fast att Guds ord inte bara är ord. Som vi läste tidigare blev allt skapat genom Guds ord. Även om något inte existerade så blev det till när Jesus sade att det ska bli till. Guds ord innehåller den skapande kraften. Paulus säger i 1 Korintierbrevet 1:18: ”Talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som räddas är det en Guds kraft.” Talet om korset, det är räddningsplanen eller evangeliet. Hela Bibelns budskap. Det är Jesus, som genom sitt ord förändrar människan. Paulus sade också med eftertryck: ”Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror.” (Rom 1:16). Petrus säger att vi blir födda på nytt – dvs vi får en ren och ny start – genom Guds ord; och sedan är det också genom Guds ord som vi växer i vårt kristna liv. (1 Petr 1:23; 2:2). Guds ord kommer att städa upp i våra sinnen, så att vi får en allt klarare förståelse av vad som är rätt och fel: ”Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar.” (Hebr 4:12) Guds ord gör oss levande: ”Det är anden som ger liv... De ord jag har talat till er är ande och liv” (Joh 6:63). Detta kan bli en styrka för oss i vårt kristna liv varje dag. Det är så lätt att bli modlös av att se på sina egna fel, eller på saker som sker runt omkring oss som verkar oövervinnerliga. Men som vi läste i början – Guds kraft är tillräckligt stor för att skapa av ingenting! Hans kraft kan göra det som är omöjligt för människan! (Jer 32:27; Luk 1:37; Mark 10:27).     

Guds ord i frestelsen 

Gång på gång frestas vi att inte lita tillräckligt på Jesus i olika sammanhang. Också här finns kraft att hämta i ordet. Jesus visade oss detta genom sin egen upplevelse med frestaren. När vi läser berättelsen om hur Jesus frestades i öknen (Matt 4:1-11), ser vi att Jesus hade samma svar till Djävulen i alla tre frestelserna: ”Det står skrivet”. Jesus visste vad som stod i Guds ord och kunde med Guds hjälp genomskåda Djävulens lögnaktiga förslag. Han kunde avvisa Satan med ordet. Satan var smart och försökte i sin andra frestelse att använda sig av samma metod: Att hänvisa till ordet. Men Jesus kunde utifrån ordet se att Satan förvrängde sanningen. Jakob säger i sitt brev att Guds ord är nerlagt i oss och förmår rädda oss. (Jak 1:21) Många bibelberättelser ger oss andra människors erfarenheter att ösa ur. En av dem handlar om Petrus, då han gick på vattnet och plötsligt blev rädd och började sjunka. Petrus omedelbara reaktion var ”Herre, rädda mig!” och det står att Jesus strax räckte ut handen och tog tag i honom. Detta kan vara vårt löfte om hjälp – vi kan ropa som Petrus: ”Herre rädda mig!” Jesus kommer också att rädda oss. (Matt 14:28-31). 

Guds ord under hela livet 

Psalmisten säger: ”När morgonen gryr ropar jag, jag hoppas på ditt ord.” (Ps 119:147). Jag önskar för dig att alla dina dagar ska börja på samma sätt: Med en bön om hjälp för dagen, och kontakt med Guds ord. Att han varje dag ska öppna ordet för dig, så att du får precis det som du längtar efter, och som du kan sätta ditt hopp till. Det är outtömliga rikedomar som väntar på dig i Guds ord. Maria fann och valde den goda delen. ”Sök så skall ni finna”, sade Jesus (Matt 7:7).