Guds ord till mig

Guds ord till mig

12 min │ Är Bibelns budskap relevant för oss idag? Vad är det med Bibeln som är så universellt tilltalande att den kan tala till oss idag men även i generationer 1000-tals år före oss? Är det på grund av Bibelns kärlekspoesi, sångtexter, filosofi, visdomsord eller är det berättelser om mänskligt lidande som tilltalar oss?

Författare: Bertil Wiklander

Berätta

När du besöker den lilla staden Hodgenville i Kentucky lär du dig snart att man där hävdar något stort: ”Abraham Lincoln föddes här.” Skogslandskapet där tillhörde faktiskt en gång hans familj och ägs nu av den amerikanska statens National Park Service.

Han var en av de mest kända människor som någonsin fötts i en timmerstuga, och Lincolns födelseplats inspirerar otaliga besökare. Men om du hoppas kunna suga in atmosfären och omgivningen som danade presidenten kan du möta en del överraskningar. Bland annat en stor byggnad som påminner om ett grekiskt tempel, med femtiosex trappsteg som leder dit upp (ett steg för varje år av Lincolns liv), och som nu står på Lincolns födelseplats.

Invigd 1911 var den avsedd att bevara stugan som tillhört Lincolns familj i en miljö där fuktigheten kan hållas under kontroll. Det enda problemet är att stugan där inne inte har någon faktisk koppling till Lincoln. Under det sena 1800-talet transporterades stugan omkring som en attraktion och man trodde länge att den innehöll åtminstone några av Lincolns timmerstockar, men senare forskning har visat att den härstammade från tiden kring hans död.

Om du alltså vill lära dig mer om en av historiens mest lysande talare, skarpsinniga politiker och paradoxala personligheter, är det bästa sättet inte att börja med saker utan med hans odödliga ord.

Tänk

Just nu läser du. Har du någonsin tänkt på vad som faktiskt händer när du läser?

Någon tänkte på det och sa: ”Vad sker när vi läser? Ögat följer svarta bokstavstecken på det vita papperet från vänster till höger, åter och åter. Och varelser, natur eller tankar, som någon annan tänkt, nyss eller för tusen år sedan, stiger fram i vår föreställningsvärld. Det är ett underverk större än om ett sädeskorn ur faraonernas gravar hade förmåtts att gro. Och det sker hela tiden.”13

Läsning är en mäktig upplevelse. Ord på papper kan skapa en verklighet som är annorlunda än vår egen. Medan du läser, ”lever” du i textens värld. Den låter dig få ett grepp om en annan människas inre tankevärld på ett sätt som inte ofta händer när vi kommunicerar ansikte mot ansikte, kanske inte ens mellan människor som känner varandra väl.

Det finns böcker om god litteratur,14 böcker om hur man ska läsa böcker,15 och om bokläsningens historia.16 Vi läser alla med olika syften

att få information, lärdom, upplevelser. Men är det allt? I juni 1857 skrev den franske författaren Flaubert i ett brev: ”Vi läser för att leva.” Personligen gillar jag denna tanke. Och för mig innebär läsning för livet att man börjar med Bibeln.

Varför Bibeln?

Sedan 1456 (när Johannes Gutenberg färdigställde den första tryckta Bibeln på latin) fram till idag har otaliga Biblar tryckts och distribuerats. Bibeln eller delar av den finns nu på 2 370 språk! Det betyder att över 90 procent av världens befolkning har tillgång till den.

Så varför läser alla dessa människor Bibeln? Det är faktiskt ganska enkelt. Bibelläsarna har upptäckt skriftens kraft att erbjuda en andlig verklighet som ger vila, styrka och trygghet. En författare som inte är kristen noterade en gång: ”Så länge man håller sig till [bibel]texten får nerverna vila. Texten är fast, oföränderlig, vilar i oskuld och renhet, låter sig granskas och utforskas. Jag kan förstå den styrka kristna hämtar ur Bibeln. Boken blir deras klippfasta grund. Den gud som finns utanför boken är osäker och onåbar.”17

Jag har funnit att bibelläsningen inte bara väcker en längtan efter Gud utan också tillfredsställer denna längtan. Den är både menyn och maten. Den gör något för dig. Den leder dig in i Guds värld och sinne. Om du undrar över Gud men känner att han är avlägsen och tyst, försök att läsa Bibeln eller tala med någon som känner Gud. Jag upplever att det leder mig till en närmare kontakt med honom.

Vad är Bibeln?

Bibeln är en samling av sextiosex böcker, alla skrivna före år 100 e.Kr. Den hebreiska samlingen (trettionio böcker, också kallad Gamla testamentet) fastställdes så tidigt som omkring 100 e.Kr. (i enlighet med den judiske författaren Josefus). Den grekiska samlingen (tjugosju böcker, också kallad Nya testamentet) fastställdes omkring år 200 (vilket Canon Muratori ger belägg för), men några av Nya testamentets böcker diskuterades ända fram till år 400, när de inkluderades i samlingen. De äldsta delarna av Bibeln skrevs mer än 1 500 år tidigare. Processen att samla ihop dessa heliga böcker pågick under närmare 2 000 år.

Varje bok i Bibeln skiljer sig mycket från de övriga. Så det är bra att välja en lätt översättning, liksom en lämplig bok i Bibeln att börja med. Vissa är svårare att ge sig i kast med än andra, men du kan välja fritt.

Om du är nybörjare vill du kanske börja läsningen med kärlekspoesin i Höga visan, Predikarens filosofi eller Ordspråksbokens visdomsord. Kanske behöver du också gå till Jobs bok där det mänskliga lidandet behandlas. Oavsett om du är direkt religiös eller inte kommer du att finna något att knyta an till i dessa böcker.

Om du söker Gud kan bönerna och sångerna i Psaltaren vara en bra början, eller berättelsen om Jesus enligt Johannesevangeliet. För övrigt finner du i Bibeln historiska böcker med början från världens skapelse, juridiskt material från det forna Israel, religiös vägledning i i form av profet- och vishetslitteratur, fyra framställningar om Jesus liv, berättelser om den kristna församlingens grundande, brev med vägledning för de nya församlingarna och den apokalyptiska Uppenbarelseboken.

När du läser Bibeln kan du närma dig den utifrån fem utgångspunkter:18

  • Grundläggande troslära (teologi)

  • Information (historia)

  • Gemenskap (församling, tillbedjan)

  • Vägledning för livet (moral och praktisk vägledning)

  • Uttryck för personligt förhållande till Gud (bön)

Genom sina varierande former uppmanar Bibeln dig att läsa den som Guds ord till dig. Testa, och ge inte upp alltför snabbt! Din egen erfarenhet är viktig, och också dina vänners erfarenhet är viktig, så bibelläsning  i grupp tillsammans med andra som möts regelbundet är ett bra sätt att börja. Det som du gillar och förstår kan hjälpa andra, medan de i sin tur kan hjälpa dig med frågor som Bibeln väcker hos dig.

”Den som har, han skall få”

Den viktigaste förberedelsen när du börjar läsa Bibeln är att vara medveten om vad den gör anspråk på att vara och göra för dig.

Det låter kanske lite konstigt, men du kan inte riktigt förstå vad du läser utan någon form av förförståelse. De som är sakkunniga i tolkning av texter vet att ju bättre och ju mer utvecklad din förförståelse är desto mer sannolikt är det att ditt studium blir givande.19 Som bibelläsare behöver du en viss insikt i Bibelns kontext för att förstå dess budskap. Så varför inte läsa Bibeln på dess egna villkor?

Varje god författare försöker bygga in vissa instruktioner som hjälper läsaren att upptäcka hur texten bör läsas. För att göra en bok rättvisa börjar man med att försöka förstå vad den vill säga. Man kan till exempel inte läsa kvällens tv-tablå som om den vore poesi eller ett kärleksbrev?

Ge alltså Bibeln en chans att vara det den gör anspråk på att vara! Genom att öppna dig själv för Bibeln ger du den en chans att bli förstådd. När du förstår den kan du bestämma vad du ska tro.

Ditt primära behov som läsare är en vettig bibelsyn när det gäller Bibeln. En bra utgångspunkt för en nybörjare är Paulus andra brev till Timotheos, kapitel 3, verserna 15–17. Detta är ett viktigt avsnitt i fråga om Bibelns natur och funktion.

Läsaren som detta avsnitt riktar sig till är Timotheos, en ung församlingsledare i Efesos, och Paulus två brev till denne unge man ger vägledning i att vara en bra ledare för församlingen. I det andra brevet skriver Paulus från ett romerskt fängelse och uppmanar Timotheos att komma på besök före vintern (4:21) och ta med sig hans mantel och böcker (4:13). Vi vet inte om Timotheos lyckades komma dit innan Paulus dog, men detta brev betraktas ibland som aposteln Paulus ”sista vilja och testamente”.

”Ända sedan dina barnaår är [du] hemma i de heliga skrifterna; de förmår ge dig den kunskap du behöver för att bli räddad genom tron på Kristus Jesus. Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv, så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar.”20

”De heliga skrifterna” var på Paulus tid Gamla testamentets skrifter, de första trettionio böckerna i Bibeln som också var heliga för de judiskt troende. Vi vet att han skrev detta brev innan alla böckerna hade blivit samlade i det vi idag kallar Nya testamentet. Men det antyder vissa specifika element i hans bibelsyn.

Inspirerad skrift och läsning

”Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar…”21 Denna återgivning av texten passar in i sammanhanget där Paulus avsikt var att motbevisa falska läror. Det innebär att det inte bara är vissa delar av skriften (inte bara någon ”skrift”, vilken som helst, som gör anspråk på helig status) som är till nytta när man bygger upp liv och tro på Gud, utan hela (den erkända) skriften är ”inspirerad av Gud”. Och därför är den till nytta när man undervisar.

Det grekiska ordet theopneustos (inspirerad av Gud) uppfattades allmänt bland judarna och de tidiga kristna på den tiden betyda att Bibeln härstammade från Gud, inte från människor.

Samma tanke uttrycks mycket starkt i Petrus andra brev, kapitel 1, verserna 20–21: ”Och framför allt skall ni tänka på att man aldrig kan  tyda en profetia i skriften på egen hand. Ingen profetia har förmedlats genom mänsklig vilja, utan drivna av helig ande har människor talat ord från Gud.”

Detta antyder att bibeltexterna var inspirerade av Gud men uttrycktes  i mänsklig skrift (det grekiska ordet för ”profetia” betyder både ”förmaning” och ”förutsägelse” och kan syfta på ett inspirerat uttalande och/eller en förutsägelse). Alltså finns det en blandning av det mänskliga och det gudomliga i Bibeln. Du kan läsa den på det mänskliga planet och den kan kännas i viss mån begriplig. Men bara om du läser Bibeln med förståelsen att den kommer från både människor och Gud kan du läsa den som den   är avsedd. Endast då kan du hävda att du läser den på dess egna villkor.

Paulus brev till Timotheos lägger också vikt vid Bibelns funktion. Eftersom Bibeln är inspirerad av Gud, är den (följaktligen) till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar. Dess auktoritet som Guds inspirerade ord gör den till en användbar och effektiv bok för läsning för livet.

Bibeln lär också att Gud uppenbarar sin ”hemlighetsfulla vishet” genom sin Ande, som ”utforskar allt, också djupen hos Gud.” Det står att ”Ingen utom Guds ande vet heller vad som finns i Gud.”22 Bibeln lär faktiskt att Guds Ande och hans ord har en specifik, uppenbarande funktion: Anden är bäraren av det gudomliga Ordet och uppenbarar Guds hemlighetsfulla vishet genom Ordet.

Det är inte bara Gamla  testamentets  författare  som  är ”inspirerade av Gud” utan också tal och skrifter av tidiga kristna ledare. Paulus talar om det i sitt första brev till församlingen i Korinth.23 Han säger: ”Därför talar vi heller inte om dessa ting med ord som mänsklig vishet har lärt oss utan med ord som Anden har lärt oss – vi tolkar andliga ting med Andens hjälp” (1 Kor. 2:13). För att kunna ta emot och förstå ord av Guds Ande hävdar Paulus också: ”Och vi har inte fått världens ande utan Anden som kommer från Gud, för att vi skall veta vilka gåvor Gud har gett oss” (vers 12).

Vid sidan om de heliga skrifterna i Gamla testamentet som erkändes och fastställdes under det första århundradet av vår tideräkning, förde de kristna vidare en tradition som ibland kallats paratheke eller ”anförtrodd undervisning”.24 Forskningen visar att den var grundad på berättelsen om Jesus och hans undervisning, med tillägg av varierande praktiska tillämpningar under loppet av den tidiga kristna församlingens utveckling.25 Det var så här de nytestamentliga skrifterna också kom att betraktas som heliga och givna av Guds Ande.

Detta synsätt på Bibeln innebär att den är Guds inspirerade Ord. Det innebär också att inspiration som process inte är begränsad till enbart skrivandet utan omfattar också läsningen – den nära kommunikationen mellan författarens text och läsaren. Med andra ord var inte bara Bibelns författare inspirerade utan läsarna behöver inspiration från samma källa som författarna för att förstå Guds Ord. Bibeln blir Guds Ord till dig personligen genom Guds heliga Andes inverkan på ditt sinne.

Bibeln antyder att Gud är dess yttersta källa.26 De kristna författarna till Nya testamentets tjugosju böcker hänvisade ständigt till Gamla testamentets skrifter för att bekräfta sanningen i vad de påstod. Men de utgick också ifrån att deras egna skrifter bar Guds auktoritativa egenskaper.27

Det här är inte alls lätt att fatta på en gång. Men ha tålamod. Låt processen börja. Sök, så ska du finna. Gud har lagt in i Bibeln en kapacitet att förklara sig själv, och ju mer du läser desto mer blir klart för dig. Denna tillväxt och utvidgning av ditt sinne kommer att bli en spännande erfarenhet och ger dig både faktamässig, moralisk och estetisk kunskap. Du kommer att upptäcka att Bibeln är en fantastisk källa till sanning, godhet och skönhet. Är det inte det du söker?

Vägledning – frälsning, tro, liv

”De heliga skrifterna; de förmår ge dig den kunskap du behöver för att bli räddad genom tron på Kristus Jesus.”28 En viktig funktion som Bibeln har är dess förmåga att vägleda dig när det gäller den frälsning som kommer genom tron på Jesus Kristus. Det här är den primära andliga funktionen hos Bibeln. Så medan vi inser att det finns sanning som inte finns i Bibeln, gör Bibeln anspråk på att vara unik när det gäller att erbjuda den fullständiga sanning som behövs för att finna Gud och vandra med Gud genom Jesus Kristus.

Detta innebär både ett löfte och ett villkor. När vi läser Bibeln för att söka efter Jesus erbjuder Guds Ande en andlig förståelse av texten. Vår andliga gemenskap med Gud blir Bibelns centrala tema. Vi läser för att leva i honom.

Hur ska jag läsa?

Bibeln konstaterar att den

  • är given av Gud och är hans inspirerade ord som uppenbarar hans hemliga visdom

  • ger dig visdom om frälsningen genom tron på Jesus Kristus

  • undervisar, uppfostrar och utrustar för ett gott liv

Om du känner att Bibeln är som ett främmande land, då sker den bästa resan dit genom att du läser den själv.

För det första, försäkra dig om att du är resenären. Samtidigt som det finns många goda reseledare kan ingen andrahandskunskap om Bibeln ersätta din egen, personliga erfarenhet av att läsa den.

För det andra skiljer sig bibelläsningen från alla andra läsupplevelser. Den kräver mera tid av dig att stanna upp och utforska dig själv och var du befinner dig i livet.

För det tredje, läs Bibeln i syfte att möta Gud och höra vad han har   att säga till dig. På det sättet blir läsningen en del av ditt liv – du läser för att leva. Bibeln visar dig var andra människor har funnit Gud, hur de förändrats av mötet med honom och hur de försökt finna vägar att leva med andra i relation till den Gud de har funnit. Läsningen inbjuder dig att följa deras erfarenhet.

För det fjärde är Bibelns verkliga mening någonting du finner när du relaterar den till ditt eget liv. När du gör en sådan koppling mellan ordet och livet kommer du ihåg vad du har läst och låter det forma dig. Alltså ger inte din bibelläsning bara information utan den omformar också. Var beredd på överraskningar på din resa!

Bibelns auktoritet är grundad på vad den själv hävdar och kan bara testas och prövas genom att man läser den. När du tar del av den erfarenheten kommer du att upptäcka den andliga kraften och Guds ords auktoritet för din egen del.

Kyrkofadern Aurelius Augustinus (354–430 e.Kr.), som blev omvänd till kristen tro genom att läsa Bibeln, säger i sina Bekännelser:

”Skriftens auktoritet tycktes verkligen mer vördnadsvärd och mer värd hängiven tro i och med att den genast var en bok som kunde läsas av alla och läsas lätt, och samtidigt bevara sin majestätiska hemlighet i dess djupaste mening: för den erbjuder sig själv till alla i de mest anspråkslösa ord och enkla uttryck, samtidigt som den kräver den största uppmärksamhet av de allvarligaste tänkarna.”

Otaliga män och kvinnor har haft samma erfarenhet. Det är du själv som bestämmer om du vill bli en av dem.

Överväg

Vad säger Gud till dig nu när du har börjat läsa Bibeln?

Fotnoter:
13. Olof Gustav Hugo Lagercrantz: Om konsten att läsa och skriva (Wahlström & Widstrand, Stockholm 1985) s. 7.
14. Se Nick Rennison: Bloomsbury Good Reading Guide (a & C Black, 2006).
15. Se J. Mortimer Adler och Charles Van Doren: How to Read a Book: The Classic Guide to Intelligent Reading (mJf Books, 1972).
16. Se Alberto Manguel: History of Reading (a.a. Knopf Canada, 1997).
17. Lagercrantz, s. 55, 56.
18. Steve Mueller: The Seeker´s Guide to Reading the Bible: a Catholic View (loyola P, 1999) s. 8.
19. Se Bertil Wiklander: Prophecy as Literature: A Text-Linguistic and Rhetorical Approach to Isaiah 2–4. (CWK Gleerup, 1984) s. 27.
20. 2 Timotheosbrevet 3:15–17.
21. 2 Timotheosbrevet 3:16.
22. 1 Korinthierbrevet 2:9–12.
23. 1 Korinthierbrevet 2:6–16.
24. Se 1 Timotheosbrevet 6:20 och 2 Timotheosbrevet 1:12–14 och andra uttryck i 2 Thessalonikerbrevet 2:15; 3:6; 1 Korinthierbrevet 11:2, 23 och 15:3.
25. Se Birger Gerhardsson: Memory and Manusript: Oral Tradition and Written Transmission in Rabbinic Judaism and Early Christianity; with, Tradition and transmission in early Christianity (William B. eerdmans Pub., Dove Booksellers, 1998) s. 290.
26. 2 Mosebok 4:30 och 7:1–2; 5 Mosebok 31:19, 22; 2 Samuelsboken 23:2; 1 Kungaboken 22:14; Jesaja 8:1; Jeremia 1:9 och 36:1–2; Hesekiel 2:7; Hosea 1:2; Amos 1:3, 6, 9 och Habackuk 2:2.
27. Johannesevangeliet 10:25 och 12:49; Hebreerbrevet 3:7 och 4:7–8; 1 Korinthierbrevet 2:13; 1 Thessalonikerbrevet 2:13.
28. 2 Timotheosbrevet 3:15.