Gud lever och älskar

Gud lever och älskar

7 min │Vem är Gud? Vad vill Gud med mig att göra? Älskar Gud mig?

Författare: Torben Rasmussen

HUR KAN JAG FÖRSTÅ VEM GUD ÄR?

Om du sitter och tänker på att Gud kan vara svår att förstå är du inte ensam. Om du sitter och önskar att du kunde förstå vem Gud är finns hjälp på väg. Gud vill att du ska lära känna honom. Han vill göra allt för att du ska få din önskan uppfylld. Bibeln är en samling texter som bara finns till för att Gud önskar att du ska lära känna honom genom dem.

Vad vill det säga att känna Gud? När du känner en annan människa väl, så vet du hur den människan tänker och handlar. På samma sätt är det med Gud. Ju mer du lär känna Gud, desto bättre kommer du att förstå hans sinne och tankar. Aposteln Paulus skrev dessa ord till sin unge lärling, då denne skulle ut och stå på egna ben: ”Kom ihåg vilka lärare du haft och att du ända sedan dina barnaår är hemma i de heliga skrifterna; de förmår ge dig den kunskap du behöver för att bli räddad genom tron på Kristus Jesus. Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, veder­ lägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv, så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gär­ningar.” (2 Tim 3:14­-17). Bibeln är en guldgruva för den som vill lära känna Gud. Här finns hans ord till dig som vill förstå vem Gud är!

DEN LEVANDE GUDEN

I Gamla Testamentet hittar vi berättelsen om en person som fick en uppgift av Gud. Israeliterna hade i många år hållits som slavar i Egypten, men nu ville Gud befria dem från slaveriet. Gud bad därför Mose att bli hans redskap till att föra ut israeliterna ur fångenska­pen. Men Mose var inte säker på att israeliterna skulle ta emot ho­nom och lyssna på honom. Därför bad han att Gud skulle identifiera sig så att han kunde berätta vem det var som hade gett honom uppdraget. Och Gud gav honom ett svar: ”Gud sade: Jag är den jag är ́. Säg dem att han som heter, ́Jag är, har sänt dig till dem`”. (2 Mos 3:14).

Ett högst märkligt svar. Och ändå rymmer det svaret vid närmare eftertanke en stor insikt om Gud. När Gud ska beskriva sig själv gör han det med orden: ”Jag är!” Vad betyder det? Det betyder att han existerar och finns till. Det betyder att han är livet självt. Han är den levande Guden. Med detta namn om sig själv berättar Gud något om vem han är.

Vad betyder denna kunskap för dig som önskar lära känna Gud? Psalmisten kanske kan hjälpa dig litet på vägen: ”Besinna att Herren är Gud, han har gjort oss och vi är hans, hans folk, fåren i hans hjord.” (Ps 100:3 ) När vi förstår vem Gud är och vad hans namn betyder, förstår vi också att vi är skapade av honom. Sam­tidigt berättar det att han är den levande Guden som ger allt liv och som bryr sig om sin skapelses väl och ve. Han har omsorg om oss. Allt detta inryms i Guds namn: Jag är.

På ett mycket poetiskt sätt gav en av Jesus lärjungar uttryck för samma sak då han inledde sin berättelse om Jesus så här: ”I begyn­nelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I Ordet var liv, och livet var människornas ljus.” (Joh 1:1­-4)

Sådan är beskrivningen av Guds son, då en del av gudomen blev människa, för att vi ska få lära känna Gud. Johannes ville understryka att också Jesus är Gud, och vad det betyder. Och här kommer förklaringen: ”Ingen har någonsin sett Gud; den ende sonen, själv Gud och alltid nära Fadern, han har förklarat honom för oss.” (Joh 1:18).

Så för dig som gärna vill lära känna Gud har det alltså öppnats ännu en möj­lighet. Jesus blev människa för att visa vem Gud är.

HAN ÄLSKADE OSS FÖRST

Gud är inte bara ett avlägset begrepp som vi kan använda för att förstå världen. Gud är en person, som bryr sig om de män­niskor han har skapat. För honom är det inte likgiltigt hur det går för oss. Han önskar oss det allra bästa och är villig att satsa allt för att ge oss en ljus framtid.

Hur kan vi förstå att det är just sådan Gud är och tänker? En av de personer som har fått lov att fylla en del i de heliga skrifterna är lärjungen Johannes, som jag redan har presenterat för dig. Hans berättelse om Jesus, och senare också hans brev, ägnar en hel del sidor åt att berätta om vem Gud är. Det gör också era andra skribenter i Bibeln, men Johannes gör det på ett mycket enkelt och klart sätt. Det är också i Johannes evangelium som vi hittar den berömda ”Lilla Bibeln”, där ganska få ord förklarar mycket om Gud. Jesus sade: ”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv.” (Joh 3:16)

Guds kärlek och omsorg om sina skapade varelser visas här på ett konkret sätt. Jesus kom inte bara för att berätta om Gud, han kom för att visa oss hans kärleks yttersta konsekvens. Gud var villig att dö för människorna, om det var nödvändigt, för att de skulle få möjlighet till en framtid och ett lyckligt liv. Och det var nödvän­digt. Ondskan i världen har sitt pris. Om allt det onda någonsin ska försvinna, måste skulden sonas och priset betalas. Priset är dö­den. Men Gud vill inte att någon av hans skapade varelser ska lida döden, så därför valde han att själv ta på sig skulden – genom att sända sin son i döden i vårt ställe.

Detta kan vara svårt att förstå. Hur kan det vara nödvändigt? Och hur kommer det sig att vi betyder så mycket i Guds ögon? Först måste vi förstå Guds kärlek. Den är hela hans väsen. Det är bara genom Guds närvaro som vi kan känna kärlek. Bibeln berät­ tar att: ”Kärleken kommer från Gud, och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Men den som inte älskar kän­ner inte Gud, efter­ som Gud är kärlek.” (1 Joh 4:7­-8)

Kärleken är den grundlag som Gud har lagt i hela sin skapelse. Men våra första föräldrar gjorde uppror mot Gud genom att bryta denna kärlekspakt som Gud hade gett. I stället följde de frestarens ord och handlade utifrån själviskhetens lag. På det sättet avlägsna­de de sig från Gud, och därmed också från Livgivarens närhet. Utan livet är döden en oundviklig följd.

Därför är det så att varje handling som inte skett av kärlek är egoistisk. Den har rötter i den själviska naturen, som blev följden av att följa den Ondes förslag om personlig framgång på bekostnad av Guds bud. Varje gång en sådan egoistisk handling kommer till uttryck, visar vi att vi är långt borta från Gud och har avlägsnat oss från den levande Gudens närhet. Men Gud vill visa oss en väg ut ur döden och erbjuder oss livet – ännu en gång. Därför gav han löftet genom de ord som sades till ormen i Edens Lustgård: ”Jag skall väcka fiendskap mellan dig och kvinnan, mellan din avkomma och hennes: de skall trampa på ditt huvud och du skall hugga dem i hä­len.” (1 Mos 3:15). Därför kom Jesus som uppfyllelsen av detta löfte, och därför dog han på korset. Men genom att han dog och uppstod bröt han den ondes makt. Döden var inte längre den enda utvägen för människorna. En dörr hade öppnats till livet.

Förstår du att detta är Guds kärlek? Johannes uttrycker det så här: ”Så uppenbarades Guds kärlek hos oss: han sände sin ende son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder.” (1 Joh 4:9-10). Gud är kärlek. Gud har visat den kärleken för oss genom att gå i döden för oss trots vår endskap mot Guds lag. Vi har inte gjort något för att förtjäna en så stor kärlek. Vi kan bara försöka återspegla den – och föra den vidare till våra medmänniskor. Däri består kärleken: att han älskade oss först!

DITT LIV I GUDS HÄNDER

Börjar du förstå vem Gud är? Gud vill att du ska lära känna honom, och han önskar få vara en del av ditt liv. Han har skapat dig och du tillhör honom. Man kan verkligen förundra sig över det intresse som ett så storslaget väsen som hela universums skapare har för varje enskild människa. Och vi är inte de enda som förundras över detta. I Psalm 8 skriver diktaren: ”När jag ser din himmel, som dina fing­rar format, månen och stjärnorna du fäste där, vad är då en män­niska att du tänker på henne, en dödlig att du tar dig an honom?” (Ps 8:4­-5)

När vi ser på skapelsen runt omkring oss, kan vi verkligen känna oss små. Alltsammans är så oändligt stort, och så fint sammansatt. Ändå sade Jesus: ”Tänk på korparna, de varken sår eller skördar, de har varken förrådskammare eller lador, men Gud föder dem. Och hur mycket mer värda är inte ni än fåglarna?” (Luk 12:24)
Jesus kom för att vi skulle lära känna Gud bättre. Han kom för att visa att Gud är en levande Gud, och att hans kärlek kan fördriva allt ont. Det är ett glädjebudskap. Gud är inte ett avlägset begrepp, som människorna har hittat på. Gud är verklig, och han önskar få vara tillsammans med dig. Du kan tryggt lägga ditt liv i Guds hän­ der. Det ger hopp både för detta livet och för livet i framtiden, för nu känner du Gud och du vet att Gud lever och älskar dig!