Återkomsten

Återkomsten

7 min │ Vilka löften och tecken ger Jesus om sin återkomst? Hur påverkar Jesus snara ankomst oss idag? Vad baserar vi vårat hopp på?

Författare: Radisa Antić

Berätta

Emily Crowhurst lärde aldrig känna sin far, Thomas Hughes. Han dog när hon var bara 2 år gammal, år 1914, som ett av miljoner offer för första världskriget. Men tolv dagar före sin död kastade Hughes en flaska i Engelska kanalen. På en lapp inne i den, avsedd för hans hustru Elizabeth, stod det: ”Min kära hustru, jag skriver denna lapp här på båten och kastar den i havet bara för att se om den når dig… Adjö, älskling, för nu. Din gubbe.”

1999 hittade den brittiska fiskaren Steve Gowan flaskan i Temsen. Elizabeth Hughes hade dött för länge sedan, men den 86 år gamla Emily levde i Nya Zeeland. Tidningen New Zealand Post flög Gowan och hans fru till Auckland, där de personligen överlämnade brevet som varit förlorat så länge.

Rörd bortom alla ord tog Crowhurst emot brevet med tacksamhet. Hon hade hela sitt liv försökt få reda på mer om sin far och stolt burit hans militära medaljer vid minneshögtider. ”Jag tror att han skulle vara mycket stolt över att det kommit fram”, sa hon. ”Han var en mycket omtänksam man.”

Tänk

Medlemmarna i det världsvida Sjundedags Adventistsamfundet vågar trots hopplösheten runt omkring oss hoppas och tro att Israels Gud ska infria sitt löfte att komma tillbaka. Namnet Sjundedags Adventistsamfundet pekar på en meningsfull början för den mänskliga historien (skapelseveckan som avslutades med tillbedjan av Gud på den sjunde dagen) och på ett meningsfullt slut (man ser fram emot Jesus andra ankomst eller advent). Om den mänskliga historien har en meningsfull början och ett meningsfullt slut, innebär inte det att vår nuvarande tillvaro också bör vara meningsfull? Låter det vettigt, eller gör det oss till dårar? Och vad har vi för belägg för detta hopp om en utlovad framtid?

Världens skapelse

För det första är vår tro på Jesus återkomst grundad på den bibliska undervisningen om världens skapelse. Bibeln ger bara en definition på tro: ”Tron är grunden för det vi hoppas på; den ger oss visshet om det vi inte kan se.”233 Den första delen, ”grunden för det vi hoppas på”, pekar på hoppet om Kristus kommande rike. Den andra delen, ”visshet om det vi inte kan se”, pekar tillbaka på världens skapelse. En grundläggande del av den kristna tron är tron på skapelsen. Den innebär att erkänna att bakom denna synliga värld finns Gud, Skaparen. Det vi ser, vidrör och smakar har inte alltid funnits till. Allting har en början.

En händelse som inträffade år 2005 är värd att uppmärksammas. En legendarisk brittisk filosof och ateist, Anthony Flew, som hade varit de icke-troendes ikon och förkämpe i årtionden, ändrade åsikt- och bejakade Guds existens.234 Flew konstaterade att utvecklingen i modern vetenskap hade lett honom till att acceptera ett intelligent Förnuft bakom världens skapelse. I Has Science Discovered God? konstaterar Flew att han påverkats av utvecklingen inom DNA-forskningen: ”Vad jag tror att DNA materialet har gjort är att det har visat att intelligens måste ha varit involverad i att sätta samman dessa väldigt olika delar.”235 Under årtiondenas lopp skrev Flew tjugoåtta böcker och var redaktör för ytterligare tolv. Åtminstone i tio av sina böcker kritiserade han tron på Gud.

DNA och andra strukturer i människokroppen innehåller av varandra beroende delar som inte kan ha blivit till av några begripliga serier av tillfälligheter. Principen oreducerbar komplexitet är närvarande överallt. Evolutionsteorin kan inte förklara hur sköra, komplexa och utsökta orkidéer kan finnas i djungeln. Varför är inte påfågelns stjärtfjädrar bara färgstarka nog för att locka en partner, utan också storslagna? Varför detta överdåd?236

Och om nu denna planet inte alltid har funnits? Om det finns en Gud med en intelligens bortom vår förståelse? Vi vet bara så mycket om honom som han uppenbarar för oss. Han finns och han talar. Och han har lovat att han ska komma igen och göra allting fullkomligt.

Jesus uppståndelse

Föreställningen om Jesus uppståndelse har sina kritiker. Den skotska skeptikern David Hume och den judiska panteistskribenten Benedict Spinoza hävdar att universum styrs av allmänna, oföränderliga lagar. För dem är denna uppståndelse ett mirakel som ändrar på de oföränderliga naturlagarna. Eftersom det är omöjligt att ändra på dessa oföränderliga lagar måste Jesus fortfarande vara död. Men de har inte räknat med att Gud är orsaken till alla naturlagar. Mirakel finns bara för oss, begränsade människor.

För mig finns det inte många historiska händelser som stöds av så många skriftliga bevis och vittnen som Jesus uppståndelse. Att förneka denna händelse är att förkasta själva principerna som används i den historiska forskningen. Jesus uppståndelse förkunnas i Nya testamentet med en verkligt fast övertygelse, förvissning, visshet och ärlighet. Lärjungarna var ytterst missmodiga och förvirrade när Jesus dog. Men efter uppståndelsen förändrades allting. Nu var de vittnen om liv och upprepade ständigt budskapet:

”Det som var till från begynnelsen, det vi har hört, det vi har sett med egna ögon, det vi har skådat och har tagit på med våra händer, det är vårt ärende: livets ord. Ja, livet blev synligt, vi har sett det och vittnar om det, och vi förkunnar för er det eviga livet, som var hos Fadern och blev synligt för oss.”237

Medborgare överallt i det romerska riket trodde på Kristus och förkunnade för världen att de funnit ett botemedel för mänsklighetens mest förödande problem – döden. Apostlarnas tro var så absolut att de flesta av dem gav sitt liv för att försvara den.

Enligt Paulus ”har Kristus uppstått från de döda, som den förste av de avlidna” (1 Korinthierbrevet 15:20). Eftersom Jesus kom till denna planet, levde här, dog på korset och uppstod från de döda, har vi hopp om att han ska komma tillbaka, precis som han lovat.

Kristus löfte

Förutom skapelsen, Jesus uppståndelse och profetiorna genom hela Bibeln ger Nya testamentet utifrån Jesus eget löfte stöd för vårt hopp om att han ska komma tillbaka: ”Känn ingen oro. Tro på Gud, och tro på mig… Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så skall jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni skall vara där jag är.”238

Aposteln Petrus skriver: ”Men efter hans löfte väntar vi på nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor.”239 Nya testamentet nämner löftet om Jesus återkomst 319 gånger. Det innebär att var tjugofemte vers påminner oss om det!

Jesus talade också om de tecken som hjälper oss att veta att han snart ska komma. Även om vi inte vet den exakta dagen då han kommer tillbaka kan vi se att det är nära. Några av dessa tecken på ändens tid som Jesus talade om, såsom krig och rykten om krig, hungersnöd och sjukdomar, ångest och depression inför framtiden, falska känslor av fred och trygghet; tecken i naturen, som jordbävningar; tecken på det etiska området, som materialistiska synsätt och levnadssätt; tecken på det religiösa området som den kristna trons formalism vid tidens slut, falska religiösa rörelser, ökad förståelse av Bibelns profetior, och förkunnandet av evangeliet till hela världen.240

Enligt Jesus själv kommer hans ankomst för det första att vara omvälvande. Eftersom Gud vill upprätta ”nya himlar och en ny jord”,241 kommer den här världens slut att vara en katastrofal, världsomfattande händelse. Såsom syndafloden förstörde den forntida världen så ska Jesus andra ankomst få hela världen att brinna upp.242

För det andra kommer Jesus återkomst till jorden att vara både hörbar och synlig, eftersom alla folk i världen ska höra och se honom.243 Att förringa detta till ett mysterium och en osynlig händelse strider mot Nya testamentets undervisning.244

För det tredje kommer Jesus andra ankomst att vara personlig. Änglarna sa till de förvirrade lärjungarna att denne Jesus skulle komma tillbaka på samma sätt som han steg upp till himlen.245

För det fjärde kommer Jesus återkomst att ske plötsligt, eftersom ingen vet stunden, inte ens änglarna eller Jesus,246 utan bara Gud Fadern.

För det femte kommer Jesus andra ankomst att vara härlig och segerrik, eftersom han kommer som konungarnas Konung och herrarnas Herre.247

Hopp om den andra ankomsten

Detta hopp om Jesus återkomst påverkar dem som väntar på den. Varje dag som går ger oss tillfällen att bli bättre människor medan vi väntar. Gud förväntar sig att hans efterföljare visar särskilda etiska karaktärsdrag, som helighet, ödmjukhet och kärlek.248 Hoppet får ångest, rädsla för framtiden, bekymmer och ängslan att tyna bort.249 Medan vi väntar uppmanas vi att bära frukt, vara jordens salt och världens ljus.250 Detta innebär att vi blir bättre människor, skapar en god atmosfär i våra sociala sammanhang och sprider till andra vad vi lärt oss.

Vidare inspirerar detta hopp oss till att utveckla en känsla för social rättvisa och sociala värderingar eftersom vi inte kan vara okänsliga för världens problem.251 Tiden vi tillbringar i väntan på att Jesus ska komma tillbaka ger den heliga Anden en chans att verka i människors sinnen och hjärtan så att deras liv fylls av starkare, lyckligare erfarenheter. Guds lärjungar arbetar med honom för att hjälpa andra att förbereda sig för Jesus återkomst.252

I ”en tid av betryck som aldrig förr från det att folket föddes och intill den tiden”253 vågar vi fortfarande hoppas, och vårt hopp är grundat på världens skapelse, Jesus uppståndelse, bibliska profetior och Jesus eget löfte.

Såsom Josua, den forntida ökenkrigaren i Bibeln, uppmanas vi att falla ner på marken och erkänna att allting bara är stoft, och sedan uttrycka vår tro på att Gud kan förvandla vårt stoft till liv. När Jesus kommer för andra gången ska han ”torka alla tårar från [våra] ögon. Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta skall finnas mer. Ty det som en gång var är borta.”254

Överväg

Medan tanken om Jesus återkomst påverkar din egen resa, för vem kan du berätta om det?

Fotnoter:
233. Hebreerbrevet 11:1.
234. Se www.philchristi.org. 2016-05-01.
235. Som ovan.
236. Se Bernard Brandstater: ‘Intelligent Design: The Argument from Beauty.’ Journal of the
Adventist Theological Society 15 (2004): s. 12.
237. 1 Johannesbrevet 1:1, 2.
238. Johannes 14:1, 3.
239. 2 Petrusbrevet 3:13.
240. Matteus 24:6, 7; Lukas 21:25; 2 Petrusbrevet 3:3; 2 Timotheosbrevet 3:1–4, 5;
Matteus 24:24; Daniel 12:4; Matteus 24:14.
241. Uppenbarelseboken 21:1.
242. 2 Petrusbrevet 3:10.
243. Matteus 24:30.
244. 1 Thessalonikerbrevet 4:16.
245. Apostlagärningarna 1:11.
246. Matteus 24:36.
247. Uppenbarelseboken 19:16.
248. Lukas 13:6–9.
249. Lukas 21:28.
250. Matteus 5:13–16.
251. Filipperbrevet 4:8; 1 Korinthierbrevet 6:2, 3.
252. Matteus 24:14.
253. Daniel 12:1.
254. Uppenbarelseboken 21:4.